Proč u nás? Protože máme Poštu zdarma!

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prohlášení o ochraně osobních údajů

a.) Uzavřením smlouvy kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů dle §11 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů v platném znění v ekonomických a informačních systémech prodávajícího.

b.) Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté kupujícím výlučně za účelem plnění podmínek smlouvy, za účelem zpracování objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a k nevyhnutelné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.

c.) Prodávající nevydá údaje kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů a / nebo zprostředkovatelů prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky.

d.) Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

e.) Objednáním služby kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek av rozsahu stanoveném právními předpisy.

f.) Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.

g.) Prodávající a kupující se dohodli, že všechny skutečnosti a informace, které se dozvěděli v souvislosti s touto smlouvu jakož i u všech dalších právních vztazích souvisejících s touto smlouvou podléhá obchodnímu tajemství.