Proč u nás? Protože máme Poštu zdarma!

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

REKLAMAČNÍ ŘÁD

a.) Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, v dohodnuté jakosti, v dohodnutém vyhotovení, zabalený a vybavený pro přepravu, bez jakýchkoliv vad.

b.) V případě, že zboží nebude dodáno podle předchozího odstavce je kupující povinen podat prodávajícímu zprávu o zjištěných vadách neprodleně poté jako zboží převzal. Kupující je povinen zjištěnou vadu řádně zdokumentovat.

c.) Zboží má právní vady, jestliže prodané zboží je zatíženo právem třetí osoby, ledaže kupující s tímto omezením projevil souhlas.

d.) Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy.

e.) Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

f.) Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží. Kupující je povinen při převzetí zásilku se zbožím prohlédnout a při zřejmých poškozeních povrchu obalu zásilky, případně zjevného vnitřního poškození nebo ztráty obsahu nebo části obsahu, toto poškození nebo ztrátu reklamovat zástupci kurýrní služby a za jeho přítomnosti obal, jakož i zboží zkontrolovat. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Zástupce kurýrní služby je povinen takový zápis sepsat. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny kurýrní služby.

g.) Záruční doba zboží začíná běžet jeho převzetím ze strany kupujícího. Na zboží zakoupené v internetovém obchodě poskytuje prodávající zákonnou záruční dobu 24 měsíců. Pokud je u některých produktech záruční doba delší, je tato skutečnost zřetelně uvedena.

h.) Reklamace nelze uplatnit na zboží poškozené neodbornou manipulací a / nebo instalací ze strany kupujícího, případně třetích osob, kterým kupující umožnil instalaci a / nebo manipulaci

i.) Kupující je seznámen s tím, že fotografie zboží na stránce jsou pouze orientační a může docházet k barevným odchylkám a jiným variacím zboží z důvodu použití odlišných materiálů, odlišné technologie výroby, odlišné technologie snímání obrazu nebo z jiných příčin a tyto barevné odchylky a jiné variace zboží se nepovažují za vadu zboží.

j.) Informace o konfekční velikosti zboží jsou zadávány výrobcem jednotlivých výrobků. Prodávající tímto kupujícího výslovně upozorňuje, že konfekční velikosti udávané jednotlivými výrobci zboží nejsou standardizovány a mohou vykazovat mírné odchylky. Prodávající na webové stránce pro lepší orientaci kupujícího při výběru vhodné konfekční velikosti zveřejňuje i "Tabulku velikostí". Prodávající za odchylky a variace nenese odpovědnost a tyto se nepovažují za vadu zboží.

k.) U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

l.) Reklamaci (odpovědnost za vady) uplatňuje neprodleně kupující písemně u prodávajícího. Kupující je povinen koupi zboží prokázat všemi doklady, které obdržel od kupujícího včetně potvrzení objednávky, dodacího listu a dalšími souvisejícími doklady a jde-li o výrobek s prodlouženou záruční lhůtou i potvrzeným záručním listem. Kupujícímu se právo z vad zboží nemůže přiznat, pokud prodávajícímu nepodal zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu, poté co se kupující o nich dozvěděl nebo poté co kupující po vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce zboží, kterou je povinen uskutečnit.

m.) Jestliže kupující je spotřebitel a uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle obecného předpisu; na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

n.) Jestliže kupující je spotřebitel a reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

n.) Jestliže kupující je spotřebitel a reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

o.) Jestliže kupující je spotřebitel a reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

p.) Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

q.) Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat kupujícímu, který je spotřebitelem, písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

r.) Nároky z odpovědnosti za vady pokud kupujícím je podnikatel:

R.1-li dodáním zboží porušena smlouva nepodstatným způsobem a jsou splněny podmínky uvedené v těchto VOP může kupující:

1. požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo

2. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

R.2-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§ 345 odst. 2 obchodního zákoníku), může kupující:

3. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,

4. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné,

5. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

6. odstoupit od smlouvy.

s.) Volba mezi nároky uvedenými v předchozím odstavci patří výlučně prodávajícímu pokud kupujícím je podnikatel.

t.) Nároky z odpovědnosti za vady pokud kupujícím je spotřebitel:

1. Pokud je kupujícím spotřebitel, má nárok v případě jde-li o vadu, kterou lze odstranit právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

2. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

u.) Při neoprávněné reklamaci ze strany kupujícího, má prodávající právo požadovat od kupujícího, který je podnikatelem poplatek ve výši nákladů vzniklých prodávajícímu v souvislosti s touto reklamací, zejména náklady na dopravu, práci technika, apod.